Cuộn kháng lọc sóng hài MIKRO

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 10KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 10KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 15KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 15KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 20KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 20KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 25KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 25KVAr 440V

– Lõi sắt

-36%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 30KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 30KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 40KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 40KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 50KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 50KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 60KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 60KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 75KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 75KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 80KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 80KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 100KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 100KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 120KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 120KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 150KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 150KVAr 440V

– Lõi sắt

-35%

Cuộn kháng lọc sóng hài 7% – 400V/50Hz dùng cho tụ bù 200KVAr 440V

– Điện áp cấp: 380-400VAC

– Kết hợp với tụ bù 200KVAr 440V

– Lõi sắt

Tìm đường
Hỗ trợ