Tụ khô 3P 440V

Tụ bù loại khô SINO 3P 5KVAr 440V – 50Hz

– Số cực : 3 cực

– Dung lượng : 5KVAr

– Điện áp cấp : 440VAC

– Dòng điện Max: 6.6A

– Kích thước tụ: 65Dx210H

Tụ bù loại khô SINO 3P 10KVAr 440V – 50Hz

– Số cực : 3 cực

– Dung lượng : 10KVAr

– Điện áp cấp : 440VAC

– Dòng điện Max: 13.1A

– Kích thước tụ: 76Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 15KVAr 440V – 50Hz

– Số cực : 3 cực

– Dung lượng : 15KVAr

– Điện áp cấp : 440VAC

– Dòng điện Max: 19.7A

– Kích thước tụ: 86Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 20KVAr 440V – 50Hz

– Số cực : 3 cực

– Dung lượng : 20KVAr

– Điện áp cấp : 440VAC

– Dòng điện Max: 26.2A

– Kích thước tụ: 96Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 25KVAr 440V – 50Hz

– Số cực : 3 cực

– Dung lượng : 25KVAr

– Điện áp cấp : 440VAC

– Dòng điện Max: 32.8A

– Kích thước tụ: 106Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 30KVAr 440V – 50Hz

– Số cực : 3 cực

– Dung lượng : 30KVAr

– Điện áp cấp : 440VAC

– Dòng điện Max: 39.4A

– Kích thước tụ: 106Dx285H

Tụ bù loại khô SINO 3P 40KVAr 440V – 50Hz

– Số cực : 3 cực

– Dung lượng : 40KVAr

– Điện áp cấp : 440VAC

Tụ khô 1P 250V

Tụ bù loại khô SINO 1P 2,5KVAr 250V – 50Hz

– Số cực : 2 cực

– Dung lượng : 2.5KVAr

– Điện áp cấp : 250VAC

– Dòng điện Max: 10.8A

– Kích thước tụ: 76Dx175H

Tụ bù loại khô SINO 1P 5KVAr 250V – 50Hz

– Số cực : 2 cực

– Dung lượng : 5KVAr

– Điện áp cấp : 250VAC

– Dòng điện Max: 19.9A

– Kích thước tụ: 86Dx175H

Tụ bù loại khô SINO 1P 10KVAr 250V – 50Hz

– Số cực : 2 cực

– Dung lượng : 10KVAr

– Điện áp cấp : 250VAC

– Dòng điện Max: 39.8A

– Kích thước tụ: 96Dx240H

Tìm đường
Hỗ trợ