-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 100A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-30%

Bộ điều khiển ATS OSEMCO ACD-M

7.000.000 VNĐ4.900.000 VNĐ

Bộ điều khiển ATS Osemco ACD – M

– Dùng đưa tín hiệu mất điện về cho ATS và kích đề máy phát điện

– Nguồn cấp điều khiển: 220~230VAC

-30%

Bộ điều khiển ATS OSEMCO ACD-M

7.000.000 VNĐ4.900.000 VNĐ
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 100A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-61 TN 4P 100A

14.800.000 VNĐ10.212.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 100A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-61 TN 4P 100A

14.800.000 VNĐ10.212.000 VNĐ
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 200A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 4P 200A

16.700.000 VNĐ11.523.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 200A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 4P 200A

16.700.000 VNĐ11.523.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 3P 200A

15.100.000 VNĐ10.419.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 200A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 3P 200A

15.100.000 VNĐ10.419.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 2P 400A

20.800.000 VNĐ14.352.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 400A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 2P 400A

20.800.000 VNĐ14.352.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 3P 400A

24.700.000 VNĐ17.043.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 400A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 3P 400A

24.700.000 VNĐ17.043.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 4P 400A

29.900.000 VNĐ20.631.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 400A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 4P 400A

29.900.000 VNĐ20.631.000 VNĐ

Bộ chuyển nguồn ATS KYUNGDONG

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F301A 3P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F401A 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F302A 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F402A 4P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F403A 4P 250A

– Dòng định mức: 250A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F303A 3P 250A

– Dòng định mức: 250A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F404A 4P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F304A 3P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F306A 3P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F406A 4P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển nguồn ATS VITZRO

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 3P 100A

10.100.000 VNĐ6.060.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61W 3P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 3P 100A

10.100.000 VNĐ6.060.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

11.900.000 VNĐ7.140.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61W 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

11.900.000 VNĐ7.140.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25010HS 2P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 2 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 3P 200A

10.900.000 VNĐ6.540.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62W 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 3P 200A

10.900.000 VNĐ6.540.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

13.520.000 VNĐ8.117.400 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

13.520.000 VNĐ8.117.400 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 3P 200A

13.250.000 VNĐ7.950.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62WN 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 3P 200A

13.250.000 VNĐ7.950.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

13.200.000 VNĐ7.920.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62W 4P 100A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

13.200.000 VNĐ7.920.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

14.550.000 VNĐ8.730.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

14.550.000 VNĐ8.730.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.940.000 VNĐ12.564.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 64WN 4P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.940.000 VNĐ12.564.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 3P 400A

16.720.000 VNĐ10.032.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 64WN 3P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 3P 400A

16.720.000 VNĐ10.032.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.575.000 VNĐ1.386.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.575.000 VNĐ1.386.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 100A 660V

1.153.000 VNĐ1.015.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 100A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 100A 660V

1.153.000 VNĐ1.015.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 100A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 150A 660V

1.298.000 VNĐ1.143.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 150A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 150A 660V

1.298.000 VNĐ1.143.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.900.000 VNĐ1.672.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.900.000 VNĐ1.672.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 150A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 200A 660V

1.449.000 VNĐ1.276.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 200A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 200A 660V

1.449.000 VNĐ1.276.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.078.000 VNĐ1.829.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.078.000 VNĐ1.829.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ