Loại 3 Pha 4 Cực

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.592.000 VNĐ1.400.960 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.592.000 VNĐ1.400.960 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.911.000 VNĐ1.681.680 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.911.000 VNĐ1.681.680 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.102.000 VNĐ1.849.760 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.102.000 VNĐ1.849.760 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 250A 660V

5.548.000 VNĐ4.882.240 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 250A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 250A 660V

5.548.000 VNĐ4.882.240 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 250A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 300A 660V

5.843.000 VNĐ5.141.840 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 300A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 300A 660V

5.843.000 VNĐ5.141.840 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 300A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 400A 660V

6.363.000 VNĐ5.599.440 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 400A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 400A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 400A 660V

6.363.000 VNĐ5.599.440 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 400A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 4 00A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 500A 660V

8.095.000 VNĐ7.123.600 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 500A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 500A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 500A 660V

8.095.000 VNĐ7.123.600 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 500A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 500A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 630A 660V

16.140.000 VNĐ14.203.200 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 630A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 630A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 630A 660V

16.140.000 VNĐ14.203.200 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 630A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 630A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 800A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 800A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 800A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 800A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 1000A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 1000A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 1000A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 1000A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 1200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 1200A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 1600A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 1600A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 2000A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 2000A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 2500A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 2500A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 3000A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 3000A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

Tìm đường
Hỗ trợ