2 Pha

-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 100A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 200A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 2P 400A

20.800.000 VNĐ14.352.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 400A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 2P 400A

20.800.000 VNĐ14.352.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 2P 630A

25.700.000 VNĐ17.733.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 630A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 630A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 2P 630A

25.700.000 VNĐ17.733.000 VNĐ
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 100A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 3P 200A

15.100.000 VNĐ10.419.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 200A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 3P 200A

15.100.000 VNĐ10.419.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 3P 400A

24.700.000 VNĐ17.043.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 400A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 3P 400A

24.700.000 VNĐ17.043.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 3P 630A

30.100.000 VNĐ20.769.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 630A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 630A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 3P 630A

30.100.000 VNĐ20.769.000 VNĐ
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 800A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 800A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 1000A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 1000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 1250A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 1250A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 1600A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 1600A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 2000A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 2000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 2500A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 2500A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-61 TN 4P 100A

14.800.000 VNĐ10.212.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 100A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-61 TN 4P 100A

14.800.000 VNĐ10.212.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 4P 200A

16.700.000 VNĐ11.523.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 200A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 4P 200A

16.700.000 VNĐ11.523.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 4P 400A

29.900.000 VNĐ20.631.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 400A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 4P 400A

29.900.000 VNĐ20.631.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 4P 630A

33.400.000 VNĐ23.046.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 630A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 630A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 4P 630A

33.400.000 VNĐ23.046.000 VNĐ
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 800A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 800A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 1000A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 1000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 1250A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 1250A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 1600A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 1600A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 2000A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 2000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 2500A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 2500A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%

Bộ điều khiển ATS Osemco

-30%

Bộ điều khiển ATS OSEMCO ACD-M

7.000.000 VNĐ4.900.000 VNĐ

Bộ điều khiển ATS Osemco ACD – M

– Dùng đưa tín hiệu mất điện về cho ATS và kích đề máy phát điện

– Nguồn cấp điều khiển: 220~230VAC

-30%

Bộ điều khiển ATS OSEMCO ACD-M

7.000.000 VNĐ4.900.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ