3 Pha

-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 100A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 3P 200A

15.100.000 VNĐ10.419.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 200A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 3P 200A

15.100.000 VNĐ10.419.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 3P 400A

24.700.000 VNĐ17.043.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 400A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 3P 400A

24.700.000 VNĐ17.043.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 3P 630A

30.100.000 VNĐ20.769.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 630A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 630A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 3P 630A

30.100.000 VNĐ20.769.000 VNĐ
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 800A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 800A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 1000A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 1000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 1250A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 1250A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 1600A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 1600A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 2000A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 2000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 2500A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 2500A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 3200A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 3200A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-640-PC 3P 4000A

273.900.000 VNĐ188.991.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 4000A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 4000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-640-PC 3P 4000A

273.900.000 VNĐ188.991.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-650-PC 3P 5000A

339.700.000 VNĐ234.393.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 5000A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 5000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-650-PC 3P 5000A

339.700.000 VNĐ234.393.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-663-PC 3P 6300A

492.800.000 VNĐ340.032.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 3P 6300A

Số cực: 3 cực

Dòng định mức: 6300A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-663-PC 3P 6300A

492.800.000 VNĐ340.032.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ