Loại 3 Pha 3 Cực

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 100A 660V

1.153.000 VNĐ1.015.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 100A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 100A 660V

1.153.000 VNĐ1.015.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 100A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 150A 660V

1.298.000 VNĐ1.143.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 150A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 150A 660V

1.298.000 VNĐ1.143.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 150A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 200A 660V

1.449.000 VNĐ1.276.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 200A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 200A 660V

1.449.000 VNĐ1.276.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 200A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 250A 660V

3.943.000 VNĐ3.470.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 250A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 250A 660V

3.943.000 VNĐ3.470.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 250A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 300A 660V

4.464.000 VNĐ3.929.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 300A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 300A 660V

4.464.000 VNĐ3.929.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 300A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

Loại 3 Pha 4 Cực

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.575.000 VNĐ1.386.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.575.000 VNĐ1.386.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.900.000 VNĐ1.672.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.900.000 VNĐ1.672.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.078.000 VNĐ1.829.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.078.000 VNĐ1.829.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 250A 660V

5.381.000 VNĐ4.736.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 250A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 250A 660V

5.381.000 VNĐ4.736.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 250A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 300A 660V

5.668.000 VNĐ4.988.000 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 300A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 300A 660V

5.668.000 VNĐ4.988.000 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 300A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

Tìm đường
Hỗ trợ