Loại 3 Pha 3 Cực

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 100A 660V

1.166.000 VNĐ1.026.080 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 100A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 100A 660V

1.166.000 VNĐ1.026.080 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 150A 660V

1.312.000 VNĐ1.154.560 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 150A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 150A 660V

1.312.000 VNĐ1.154.560 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 150A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 200A 660V

1.465.000 VNĐ1.289.200 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 200A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 200A 660V

1.465.000 VNĐ1.289.200 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 200A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 250A 660V

4.065.000 VNĐ3.577.200 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 250A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 250A 660V

4.065.000 VNĐ3.577.200 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 250A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 300A 660V

4.602.000 VNĐ4.049.760 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 300A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 300A 660V

4.602.000 VNĐ4.049.760 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 3 Cực 300A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 400A 660V

4.966.000 VNĐ4.370.080 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 3 Cực 400A 660V

– Số cực: 3 cực

– Dòng định mức: 400A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 3 cực 400A 660V

4.966.000 VNĐ4.370.080 VNĐ

Loại 3 Pha 4 Cực

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.592.000 VNĐ1.400.960 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 100A 660V

1.592.000 VNĐ1.400.960 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 100A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 100A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.911.000 VNĐ1.681.680 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 150A 660V

1.911.000 VNĐ1.681.680 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 150A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 150A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.102.000 VNĐ1.849.760 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 200A 660V

2.102.000 VNĐ1.849.760 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 200A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 200A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 250A 660V

5.548.000 VNĐ4.882.240 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 250A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 250A 660V

5.548.000 VNĐ4.882.240 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 250A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 250A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 300A 660V

5.843.000 VNĐ5.141.840 VNĐ

Cầu dao hộp Vinakip loại 3 Pha 4 Cực 300A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng cắt nhanh 1 chiều ( sử dụng 01 nguồn điện ) không tải

-12%

Cầu dao hộp VINAKIP 3 pha 4 cực 300A 660V

5.843.000 VNĐ5.141.840 VNĐ
-12%

Cầu dao hộp Vinakip loại đảo chiều 3 Pha 4 Cực 300A 660V

– Số cực: 4 cực

– Dòng định mức: 300A

Loại đóng, ngắt không tải và đảo chiều nguồn điện ( 02 nguồn điện )

Tìm đường
Hỗ trợ