Tụ bù loại dầu 3P 10KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 13.1A

– Kích thước tụ: 155Hx215Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 15KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 19.7A

– Kích thước tụ: 205Hx215Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 20KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 26.2A

– Kích thước tụ: 255Hx215Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 25KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 32.8A

– Kích thước tụ: 180Hx210Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 30KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 39.4A

– Kích thước tụ: 190Hx210Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 40KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 52.5A

– Kích thước tụ: 230Hx210Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 50KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 65.6A

– Kích thước tụ: 280Hx210Wx120D

Tụ bù loại khô 1P 2.5KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 10.0A

– Kích thước tụ: 140Hx70D

Tụ bù loại khô 3P 2.5KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 3.3A

– Kích thước tụ: 135Hx63D

Tụ bù loại khô 1P 5KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 20.0A

– Kích thước tụ: 140Hx86D

Tụ bù loại khô 3P 5KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 6.6A

– Kích thước tụ: 165Hx63D

Tụ bù loại khô 1P 10KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 40.0A

– Kích thước tụ: 230Hx86D

Tụ bù loại khô 3P 10KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 13.1A

– Kích thước tụ: 170Hx86D

Tụ bù loại khô 3P 15KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 19.7A

– Kích thước tụ: 230Hx86D

Tụ bù loại khô 3P 20KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 26.2A

– Kích thước tụ: 275Hx86D

Tụ bù loại khô 3P 25KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 32.8A

– Kích thước tụ: 275Hx96D

Tụ bù loại khô 3P 30KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 39.4A

– Kích thước tụ: 275Hx116D

Tìm đường
Hỗ trợ