Tụ khô 1P 250V

Tụ bù loại khô 1P 2.5KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 10.0A

– Kích thước tụ: 140Hx70D

Tụ bù loại khô 1P 5KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 20.0A

– Kích thước tụ: 140Hx86D

Tụ bù loại khô 1P 10KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 40.0A

– Kích thước tụ: 230Hx86D

Tìm đường
Hỗ trợ