2 Pha

-31%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25010HS 2P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 2 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%
-31%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25020HS 2P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 2 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 3P 100A

8.200.000 VNĐ5.658.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61W 3P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 3P 100A

8.200.000 VNĐ5.658.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 3P 200A

9.200.000 VNĐ6.348.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62W 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 3P 200A

9.200.000 VNĐ6.348.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 3P 200A

13.820.000 VNĐ9.535.800 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62WN 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 3P 200A

13.820.000 VNĐ9.535.800 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 3P 400A

16.680.000 VNĐ11.509.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 64WN 3P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 3P 400A

16.680.000 VNĐ11.509.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 3P 600A

22.800.000 VNĐ15.732.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 66WN 3P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 3P 600A

22.800.000 VNĐ15.732.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 3P 800A

28.280.000 VNĐ19.513.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 68WN 3P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 3P 800A

28.280.000 VNĐ19.513.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 3P 1000A

29.860.000 VNĐ20.603.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 610WN 3P 1000A

– Dòng định mức: 1000A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 3P 1000A

29.860.000 VNĐ20.603.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 3P 1200A

52.200.000 VNĐ36.018.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 612WN 3P 1200A

– Dòng định mức: 1200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 3P 1200A

52.200.000 VNĐ36.018.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 3P 1600A

59.695.000 VNĐ41.189.600 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 616WN 3P 1600A

– Dòng định mức: 1600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 3P 1600A

59.695.000 VNĐ41.189.600 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 620WN 3P 2000A

78.320.000 VNĐ54.040.800 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 620WN 3P 2000A

– Dòng định mức: 2000A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 620WN 3P 2000A

78.320.000 VNĐ54.040.800 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

9.800.000 VNĐ6.762.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61W 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

9.800.000 VNĐ6.762.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

14.920.000 VNĐ10.294.800 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

14.920.000 VNĐ10.294.800 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

10.800.000 VNĐ7.452.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62W 4P 100A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

10.800.000 VNĐ7.452.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

15.180.000 VNĐ10.474.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

15.180.000 VNĐ10.474.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.380.000 VNĐ14.062.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 64WN 4P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.380.000 VNĐ14.062.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 4P 600A

26.680.000 VNĐ18.409.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 66WN 4P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 4P 600A

26.680.000 VNĐ18.409.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 4P 800A

33.980.000 VNĐ23.446.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 68WN 4P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 4P 800A

33.980.000 VNĐ23.446.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 4P 1000A

41.280.000 VNĐ28.483.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 610WN 4P 1000A

– Dòng định mức: 1000A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 4P 1000A

41.280.000 VNĐ28.483.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 4P 1200A

65.852.000 VNĐ45.438.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 612WN 4P 1200A

– Dòng định mức: 1200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 4P 1200A

65.852.000 VNĐ45.438.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 4P 1600A

72.820.000 VNĐ50.245.800 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 616WN 4P 1600A

– Dòng định mức: 1600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 4P 1600A

72.820.000 VNĐ50.245.800 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ