2 Pha

-40%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25010HS 2P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 2 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 3P 100A

10.100.000 VNĐ6.060.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61W 3P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 3P 100A

10.100.000 VNĐ6.060.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 3P 200A

10.900.000 VNĐ6.540.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62W 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 3P 200A

10.900.000 VNĐ6.540.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 3P 200A

13.250.000 VNĐ7.950.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62WN 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 3P 200A

13.250.000 VNĐ7.950.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 3P 400A

16.720.000 VNĐ10.032.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 64WN 3P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 3P 400A

16.720.000 VNĐ10.032.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 3P 600A

26.000.000 VNĐ15.600.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 66WN 3P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 3P 600A

26.000.000 VNĐ15.600.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 3P 800A

33.620.000 VNĐ20.172.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 68WN 3P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 3P 800A

33.620.000 VNĐ20.172.000 VNĐ
-47%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 3P 1000A

34.670.000 VNĐ18.718.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 610WN 3P 1000A

– Dòng định mức: 1000A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-47%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 3P 1000A

34.670.000 VNĐ18.718.000 VNĐ
-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 3P 1200A

60.680.000 VNĐ32.767.200 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 612WN 3P 1200A

– Dòng định mức: 1200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 3P 1200A

60.680.000 VNĐ32.767.200 VNĐ
-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 3P 1600A

68.100.000 VNĐ36.774.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 616WN 3P 1600A

– Dòng định mức: 1600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 3P 1600A

68.100.000 VNĐ36.774.000 VNĐ
-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 620WN 3P 2000A

86.600.000 VNĐ46.764.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 620WN 3P 2000A

– Dòng định mức: 2000A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 620WN 3P 2000A

86.600.000 VNĐ46.764.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

11.900.000 VNĐ7.140.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61W 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

11.900.000 VNĐ7.140.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

13.520.000 VNĐ8.117.400 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

13.520.000 VNĐ8.117.400 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

13.200.000 VNĐ7.920.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62W 4P 100A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

13.200.000 VNĐ7.920.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

14.550.000 VNĐ8.730.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

14.550.000 VNĐ8.730.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.940.000 VNĐ12.564.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 64WN 4P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.940.000 VNĐ12.564.000 VNĐ
-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 4P 600A

30.960.000 VNĐ18.576.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 66WN 4P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-40%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 4P 600A

30.960.000 VNĐ18.576.000 VNĐ
-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 4P 800A

43.960.000 VNĐ23.738.400 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 68WN 4P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 4P 800A

43.960.000 VNĐ23.738.400 VNĐ
-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 4P 1000A

46.000.000 VNĐ24.840.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 610WN 4P 1000A

– Dòng định mức: 1000A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 4P 1000A

46.000.000 VNĐ24.840.000 VNĐ
-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 4P 1200A

76.160.000 VNĐ41.126.400 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 612WN 4P 1200A

– Dòng định mức: 1200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 4P 1200A

76.160.000 VNĐ41.126.400 VNĐ
-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 4P 1600A

86.000.000 VNĐ46.440.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 616WN 4P 1600A

– Dòng định mức: 1600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-46%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 4P 1600A

86.000.000 VNĐ46.440.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ