Tụ dầu 3P 440V

Tụ bù loại dầu 3P 10KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 13.1A

– Kích thước tụ: 155Hx215Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 15KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 19.7A

– Kích thước tụ: 205Hx215Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 20KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 26.2A

– Kích thước tụ: 255Hx215Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 25KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 32.8A

– Kích thước tụ: 180Hx210Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 30KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 39.4A

– Kích thước tụ: 190Hx210Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 40KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 52.5A

– Kích thước tụ: 230Hx210Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 50KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 65.6A

– Kích thước tụ: 280Hx210Wx120D

Tìm đường
Hỗ trợ