2 Pha

-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 100A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 200A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 2P 400A

20.800.000 VNĐ14.352.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 400A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 2P 400A

20.800.000 VNĐ14.352.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 2P 630A

25.700.000 VNĐ17.733.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 2P 630A

Số cực: 2 cực

Dòng định mức: 630A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 2P 630A

25.700.000 VNĐ17.733.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ