3 Pha

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F301A 3P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F302A 3P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F303A 3P 250A

– Dòng định mức: 250A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F304A 3P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F306A 3P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B306A 3P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B308A 3P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B310A 3P 1000A

– Dòng định mức: 1000A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B312A 3P 1200A

– Dòng định mức: 1200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B316A 3P 1600A

– Dòng định mức: 1600A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B320A 3P 2000A

– Dòng định mức: 2000A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B325A 3P 2500A

– Dòng định mức: 2500A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B332A 3P 3200A

– Dòng định mức: 3200A

– Số cực: 3 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
Tìm đường
Hỗ trợ