4 Pha

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F401A 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F402A 4P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F403A 4P 250A

– Dòng định mức: 250A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F404A 4P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F406A 4P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

– Cực đấu nối nằm phía trước

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B406A 4P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B408A 4P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B410A 4P 1000A

– Dòng định mức: 1000A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B412A 4P 1200A

– Dòng định mức: 1200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B416A 4P 1600A

– Dòng định mức: 1600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B420A 4P 2000A

– Dòng định mức: 2000A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B425A 4P 2500A

– Dòng định mức: 2500A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
-30%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-B432A 4P 3200A

– Dòng định mức: 3200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 3 vị trí dạng: ON – OFF – ON

– Cực đấu nối nằm phía sau

-30%
Tìm đường
Hỗ trợ