2 PHA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 15A 1.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 1.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 15A 2.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 2.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 15A 2.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 2.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 15A 30kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 30kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 20A 1.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 1.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 20A 2.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 2.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 20A 2.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 2.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 20A 30kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 30kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 30A 1.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 1.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 30A 2.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 2.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối ELCB LS 2P 30A 2.5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 2.5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 15mA hoặc 30mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 30A 30kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 30kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 40A 5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 40A 30kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 30kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 50A 5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 50A 30kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 30kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 60A 5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 60A 35kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 35kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 75A 5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 75A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 75A 35kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 75A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 35kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 100A 5kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 5kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100mA

-42%

Aptomat khối  ELCB LS 2P 100A 35kA 30mA

Cầu dao điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 35kA

– Dòng rò bảo vệ (mA): 30mA hoặc 100/200/500mA

Tìm đường
Hỗ trợ