3 Pha

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 16A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 16A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 20A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 25A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 25A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 32A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 32A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 40A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS100N FTU100 3P 40A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 50A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS100N FTU100 3P 50A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 63A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 63A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS100N FTU100 3P 63A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 63A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 80A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 80A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS100N FTU100 3P 80A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 80A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD100N FTU100 3P 100A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS100N FTU100 3P 100A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS160N FTU160 3P 100A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD160N FTU160 3P 125A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS160N FTU160 3P 125A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS250N FTU250 3P 125A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TD160N FTU160 3P 160A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 160A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS160N FTU160 3P 160A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 160A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS250N FTU250 3P 160A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 160A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS250N FTU250 3P 200A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 200A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS250N FTU250 3P 250A 50kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 250A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 50kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS400N FTU400 3P 300A 65kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 300A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 65kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS400N FTU400 3P 400A 65kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 400A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 65kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS630N FTU630 3P 500A 65kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 500A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 65kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS630N FTU630 3P 630A 65kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 630A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 65kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS800N FTU800 3P 800A 65kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 800A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 65kA

-42%
Tìm đường
Hỗ trợ