Tụ khô 3P 440V

Tụ bù loại khô 3P 10KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 13.1A

– Kích thước tụ: 198Hx75D

Tụ bù loại khô 3P 15KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 19.7A

– Kích thước tụ: 273Hx85D

Tụ bù loại khô 3P 20KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 26.4A

– Kích thước tụ: 273Hx85D

Tụ bù loại khô 3P 25KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 32.8A

– Kích thước tụ: 348Hx85D

Tụ bù loại khô 3P 30KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 39.0A

– Kích thước tụ: 348Hx85D

Tìm đường
Hỗ trợ