Tụ dầu 3P 415V

Tụ bù loại dầu 3P 10KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 13.9A

– Kích thước tụ: 170Hx170Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 15KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 20.9A

– Kích thước tụ: 230Hx170Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 20KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 27.8A

– Kích thước tụ: 270Hx170Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 25KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 34.8A

– Kích thước tụ: 270Hx170Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 30KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 41.7A

– Kích thước tụ: 290Hx200Wx90D

Tụ bù loại dầu 3P 40KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 55.6A

– Kích thước tụ: 350Hx200Wx90D

Tụ bù loại dầu 3P 50KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 69.9A

– Kích thước tụ: 400Hx200Wx90D

Tìm đường
Hỗ trợ