MCB 1P

-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 6A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 6A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 6A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 6A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 6A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 6A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 10A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 10A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 10AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 10A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 10A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 10A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 10AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 10A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 16A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 16A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 16AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 16A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 16A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 16A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 16AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 16A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 20A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 20A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 20AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 20A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 20A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 20A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 20AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 20A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 25A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 25A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 25AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 25A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 25A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 25A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 25AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 25A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 32A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 32A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 32AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 32A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 32A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 32A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 32AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 32A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 40A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 40A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 40AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 40A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 40A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 40A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 40AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 40A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 50A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 50A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 50AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 50A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 50A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 50A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 50AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 50A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 63A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 63A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 63AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 63A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 63A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 63A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 63AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 63A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD125 1P 80A 10kA

341.000 VNĐ195.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 80A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 125AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 80AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD125 1P 80A 10kA

341.000 VNĐ195.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD125 1P 100A 10kA

341.000 VNĐ195.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 100A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 125AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 100AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD125 1P 100A 10kA

341.000 VNĐ195.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD125 1P 125A 10kA

341.000 VNĐ195.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 125A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 125AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 80AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD125 1P 125A 10kA

341.000 VNĐ195.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ