RELAY NHIỆT ( đuôi nhiệt ) HYUNDAI

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.12~0.18A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.12 – 0.18A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.18~0.26A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.18 – 0.26A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.25~0.35A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.25 – 0.35A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.34~0.5A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.34 – 0.5A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.5~0.7A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.5- 0.7A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.6~0.9A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.6- 0.9A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.8~1.2A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.8- 1.2A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 1.1~1.6A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 1.1- 1.6A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 1.5~2.1A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 1.5- 2.1A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 2~3A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 2- 3A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 2.8~4.2A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 2.8- 4.2A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 3~5A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 3- 5A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 4~6A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 4- 6A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 5.6~8A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 5.6- 8A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 6~9A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 6- 9A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 6~9A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 6- 9A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 8~12A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 8 – 12A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-44%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT40K 3P 7~10A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 7 – 10A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC25, HGC32, HGC40

-44%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT40K 3P 8~12A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 8 – 12A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC25, HGC32, HGC40

-44%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT40K 3P 12~18A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 12 – 18A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC25, HGC32, HGC40

-44%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT40K 3P 15~22A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 15 – 22A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC25, HGC32, HGC40

-44%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT40K 3P 17~25A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 17 – 25A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC25, HGC32, HGC40

-44%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT40K 3P 22~32A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 22 – 32A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC25, HGC32, HGC40

-44%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT40K 3P 28~40A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 28 – 40A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC25, HGC32, HGC40

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT65K 3P 17~25A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 17 – 25A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO 1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC50, HGC65

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT65K 3P 22~32A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 22 – 32A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO 1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC50, HGC65

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT65K 3P 28~40A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 28 – 40A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO 1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC50, HGC65

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT65K 3P 34~50A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 34 – 50A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO 1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC50, HGC65

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT65K 3P 45~65A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 45 – 65A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO 1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC50, HGC65

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT100K 3P 28~40A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 28 – 40A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC75, HGC85, HGC100

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT100K 3P 34~50A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 34 – 50A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC75, HGC85, HGC100

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT100K 3P 45~65A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 45 – 65A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC75, HGC85, HGC100

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT100K 3P 52~75A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 52 – 75A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC75, HGC85, HGC100

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT100K 3P 59~85A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 59 – 85A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC75, HGC85, HGC100

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT100K 3P 70~100A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 70 – 100A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor HGC75, HGC85, HGC100

  • 1
  • 2
Tìm đường
Hỗ trợ