CONTACTOR ( khởi động từ ) MITSUBISHI

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T10 3P 9A

– Dòng định mức: 9A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

– Công suất 4kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T12 3P 12A

– Dòng định mức: 12A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a1b hoặc 2a hoặc 2b

– Công suất 5.5kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T20 3P 18A

– Dòng định mức: 18A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a

– Công suất 7.5kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T21 3P 23A

– Dòng định mức: 23A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 11kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T25 3P 30A

– Dòng định mức: 30A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 15kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T32 3P 32A

– Dòng định mức: 32A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Công suất 15kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T35 3P 40A

– Dòng định mức: 40A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 18.5kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T50 3P 50A

– Dòng định mức: 50A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 22kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T65 3P 65A

– Dòng định mức: 65A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 30kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T80 3P 85A

– Dòng định mức: 85A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 45kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-T100 3P 105A

– Dòng định mức: 105A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 55kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N125 3P 120A

– Dòng định mức: 120A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 60kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N150 3P 150A

– Dòng định mức: 150A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 75kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N180 3P 180A

– Dòng định mức: 180A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 90kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N220 3P 250A

– Dòng định mức: 250A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 132kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N300 3P 300A

– Dòng định mức: 300A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 160kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N400 3P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 220kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N600AB 3P 630A

– Dòng định mức: 630A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 330kW

-48%

Contactor (Khởi Động Từ) S-N800AB 3P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a2b

– Công suất 440kW

Tìm đường
Hỗ trợ