RELAY nhiệt ( đuôi nhiệt ) MITSUBISHI

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 0,12A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.1-0.16A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 0,17A

– Dãi dòng từ : 0.14-0.22A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 0.24A

– Dãi dòng từ : 0.20-0.32A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 0.35A

– Dãi dòng từ : 0.28-0.42A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 0.5A

– Dãi dòng từ : 0.4-0.6A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 0.7A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.55-0.85A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 0.9A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.7-1.1A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 1.3A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 1.0-1.6A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 1.7A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 1.4-2.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 2.1A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 1.7-2.5A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 2.5A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 2.0-3.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 3.6A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 2.8-4.4A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 5A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 4.0-6.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 6.6A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 5.2-8.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 9A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 7-11A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%
-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 11A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 9-13A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T18 3P 15A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 12-18A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng lắp trực tiếp vào Contactor S-T10, S-T12, S-T20

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 0.24A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.20-0.32A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 0.35A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.28-0.42A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 0.5A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.4-0.6A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 0.7A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.55-0.85A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 0.9A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 0.7-1.1A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 1.3A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 1.0-1.6A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 1.7A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 1.4-2.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 2.1A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 1.7-2.5A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 2.5A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 2.0-3.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 3.6A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 2.8-4.4A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 5A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 4.0-6.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 6.6A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 5.2-8.0A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 9A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 7-11A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%
-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 11A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 9-13A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 15A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 12-18A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T25 3P 22A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 18-26A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T50 3P 29A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 24-34A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T35, S-T50

-48%

Relay nhiệt ( đuôi nhiệt ) Mitsubishi TH-T50 3P 35A

Dùng bảo vệ quá tải

– Dãi dòng bảo vệ từ : 30-40A

– Tiếp điểm phụ: 1NO1NC

Được dùng tích hợp với Contactor S-T50

  • 1
  • 2
Tìm đường
Hỗ trợ