3 Pha

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS160N ATU160 3P 125A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 125A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chình dòng cắt (nhiệt) 3 bước: 0.8-0.9-1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) 5 bước : 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS160N ATU160 3P 160A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 160A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chình dòng cắt (nhiệt) 3 bước: 0.8-0.9-1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) 5 bước : 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS250N ATU250 3P 200A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 200A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chình dòng cắt (nhiệt) 3 bước: 0.8-0.9-1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) 5 bước : 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS250N ATU250 3P 250A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 250A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chình dòng cắt (nhiệt) 3 bước: 0.8-0.9-1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) 5 bước : 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS400N ATU400 3P 400A 65kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 400A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 65kA

– Chình dòng cắt (nhiệt) 3 bước: 0.8-0.9-1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) 5 bước : 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS630N ATU630 3P 630A 65kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 630A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 65kA

– Chình dòng cắt (nhiệt) 3 bước: 0.8-0.9-1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) 5 bước : 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In

-42%
-42%

Aptomat khối MCCB LS TS800N ATU800 3P 800A 65kA

18.000.000 VNĐ10.440.000 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) TS800N ATU800 3P 800A 65kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 800A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 65kA

– Chình dòng cắt (nhiệt) 3 bước: 0.8-0.9-1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) 5 bước : 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In

-42%

Aptomat khối MCCB LS TS800N ATU800 3P 800A 65kA

18.000.000 VNĐ10.440.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ