RCBO LS

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 3A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKP 1P+N 3A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 3A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 3A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKP 1P+N 6A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKP 1P+N 6A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 6A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 6A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKC 1P+N 6A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKC 1P+N 6A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 6A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 6kA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCBO LS RKC 1P+N 6A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKS 1P+N 6A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKS 1P+N 6A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 6A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 10kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKS 1P+N 6A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKP 1P+N 10A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKP 1P+N 10A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 10A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 10A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKC 1P+N 10A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKC 1P+N 10A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 10A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 6kA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCBO LS RKC 1P+N 10A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKS 1P+N 10A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKS 1P+N 10A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 10A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 10kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKS 1P+N 10A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKP 1P+N 16A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKP 1P+N 16A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 16A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 16A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKC 1P+N 16A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKC 1P+N 16A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 16A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 6kA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCBO LS RKC 1P+N 16A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKS 1P+N 16A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKS 1P+N 16A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 16A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 10kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKS 1P+N 16A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKP 1P+N 20A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKP 1P+N 20A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 20A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 20A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKC 1P+N 20A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKC 1P+N 20A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 20A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 6kA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCBO LS RKC 1P+N 20A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKS 1P+N 20A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKS 1P+N 20A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 20A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 10kA

– Điện áp định mức: 230VAC

 

-42%

RCBO LS RKS 1P+N 20A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKP 1P+N 25A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKP 1P+N 25A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 25A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKC 1P+N 25A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKC 1P+N 25A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 6kA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCBO LS RKC 1P+N 25A 30mA 6kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKS 1P+N 25A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKS 1P+N 25A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 10kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKS 1P+N 25A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKP 1P+N 32A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKP 1P+N 32A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 32A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKP 1P+N 32A 30mA 4.5kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKC 1P+N 32A 30mA 4.5kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKC 1P+N 32A 30mA 4.5kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 32A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCBO LS RKC 1P+N 32A 30mA 4.5kA

900.000 VNĐ522.000 VNĐ
-42%

RCBO LS RKS 1P+N 32A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCBO (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải và ngắn mạch) LS RKS 1P+N 32A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 32A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Dòng cắt ngắn mạch: 10kA

– Điện áp định mức: 230VAC

-42%

RCBO LS RKS 1P+N 32A 30mA 10kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ