-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 5A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 5A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 10A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 10A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 15A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN52c 2P 15A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS52c 2P 15A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 15A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 20A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN52c 2P 20A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS52c 2P 20A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 20A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 5A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 5A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 10A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 10A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 15A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN53c 3P 15A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS53c 3P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 15A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 20A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN53c 3P 20A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS53c 3P 20A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 15A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 20A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A

– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 20A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 20A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 20A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 20A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 20A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 30A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 30A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 30A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
Tìm đường
Hỗ trợ