-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 5A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 5A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 10A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 10A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 15A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN52c 2P 15A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS52c 2P 15A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 15A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 20A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN52c 2P 20A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS52c 2P 20A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 20A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 30A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN52c 2P 30A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS52c 2P 30A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 30A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 40A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN52c 2P 40A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS52c 2P 40A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 40A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS102c 2P 40A 85kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 85kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS32c 2P 50A 25kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 25kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN52c 2P 50A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS52c 2P 50A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 50A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS102c 2P 50A 85kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 85kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN62c 2P 60A 30kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 60A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS102c 2P 60A 85kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 85kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 75A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 75A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS102c 2P 75A 85kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 75A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 85kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN102c 2P 100A 35kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 35kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS102c 2P 100A 85kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 85kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS102c 2P 125A 85kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 85k

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN202c 2P 125A 65kA

2.010.000 VNĐ1.165.800 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN202c 2P 125A 65kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 65kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN202c 2P 125A 65kA

2.010.000 VNĐ1.165.800 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS202c 2P 125A 85kA

2.250.000 VNĐ1.305.000 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS202c 2P 125A 85kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 85kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS202c 2P 125A 85kA

2.250.000 VNĐ1.305.000 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN202c 2P 150A 65kA

2.010.000 VNĐ1.165.800 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN202c 2P 150A 65kA

– Số cực (Pole): 2 cực
– Dòng định mức (AT): 150A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 65kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN202c 2P 150A 65kA

2.010.000 VNĐ1.165.800 VNĐ
  • 1
  • 2
Tìm đường
Hỗ trợ