-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 15A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 20A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A

– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 20A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 20A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 20A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 20A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 20A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 30A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 30A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 30A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 30A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 30A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 30A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 40A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 40A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 40A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 40A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 40A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 40A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN54c 4P 50A 18kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS54c 4P 50A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 50A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 50A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 50A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 50A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 60A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 60A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 60A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 60A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 75A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 75A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 75A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 75A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 75A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 75A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN104c 4P 100A 22kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 100A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 100A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 100A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 125A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS104c 4P 125A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS104c 4P 125A 42kA

1.970.000 VNĐ1.142.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 125A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN204c 4P 125A 30kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 125A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 150A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN204c 4P 150A 30kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 150A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 150A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 150A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS204c 4P 150A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 150A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 150A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 175A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN204c 4P 175A 30kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 175A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 175A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 175A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS204c 4P 175A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 175A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 175A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 200A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN204c 4P 200A 30kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 200A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 200A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 200A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS204c 4P 200A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 200A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 200A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 225A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN204c 4P 225A 30kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 225A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN204c 4P 225A 30kA

2.880.000 VNĐ1.670.400 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 225A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABS204c 4P 225A 42kA

– Số cực (Pole): 4 cực
– Dòng định mức (AT): 225A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABS204c 4P 225A 42kA

3.270.000 VNĐ1.896.600 VNĐ
  • 1
  • 2
Tìm đường
Hỗ trợ